Loading color scheme

1. Identiteit en contactgegevens

JWM Metaalservice B.V., gevestigd te 5061 JR Oisterwijk, aan Laarakkerweg 30a
Telefoonnummer 013-5030591, Emailadres info@metaalservice.nl

2. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van werknemers, uitzend- of inleenkrachten, stagiaires, leerlingen en sollicitanten

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/ stageovereenkomst/ uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de nakoming en uitvoering van bepalingen uit de voor ons geldende CAO. Ook verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies voor werknemers. Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen sollicitatieprocedure met u doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/ stageovereenkomst/ uitzendovereenkomst met u aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.
Bent u werknemer, stagiair of leerling, dan gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 1. de behandeling van personeelszaken;
 2. het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen;
 3. het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen ten behoeve van u als werknemer of stagiair.
 
Bent u een uitzend- of inleenkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst.
Bent u een sollicitant, dan gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en het doen van een eventueel arbeidsvoorwaardelijk voorstel.

3. Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

 • de Belastingdienst;
 • het UWV;
 • onze arbodienst/bedrijfsarts;
 • de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • het Pensioenfonds;
 • de arbeidsongeschiktheids-/ziekteverzuimverzekeraar;
 • onze accountant/salarisadministrateur;
 • onze externe ICT beheerder/ dataopslag.

Het verstrekken van uw gegevens aan deze derde partijen is in bepaalde gevallen noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.
Bij verstrekking van uw gegevens aan onze verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak kunnen maken op een verzekeringsuitkering.
Daarnaast werken wij met een externe accountant/salarisadministrateur. Bij de doorgifte van uw gegevens aan deze partij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze accountant/ salarisadministrateur bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met u uit te voeren, heeft de accountant/ /salarisadministrateur uw persoonsgegevens nodig. 
Voor de opslag van (delen van) onze personeels- en loonadministratie maken wij gebruik van een externe serverruimte alwaar wij ook ons ICT systeembeheer hebben ondergebracht. Tevens maken we gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft. Door het ICT beheer uit te besteden, kunnen wij gebruik maken van de kennis en expertise die onze externe ICT beheerder bezit. Tevens kunnen wij onze systemen (en daarmee uw gegevens) goed beschermen tegen onder andere virussen, hacking software maar ook tegen eventuele brandschade, inbraak en diefstal.

4. Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.
De persoonsgegevens uit de personeels- en loonadministratie zullen wij bewaren gedurende een periode van 7 jaar nadat u uit dienst bent getreden. Deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke en fiscale verplichtingen. Indien bepaalde persoonsgegevens op basis van een wettelijke bewaarplicht langer dan 7 jaar bewaard moeten worden, bijvoorbeeld als sprake is van een arbeidsconflict of rechtzaak dan zullen wij uw persoonsgegevens gedurende de toepasselijke bewaarplicht langer bewaren om aan onze verplichtingen te voldoen.

5. Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing. 
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de afdeling HR of de directie van JWM Metaalservice B.V. via de contactgegevens onder 1). Ook als u vragen heeft of meer informatie wenst over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.